9 ވަނަ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެކި ދުވަސްތަކައް ބަހާލައިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ދުވަހާގުޅޭ ސުވާލު މުބާރާތެއް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އަދި ދުވަހާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ލީފްލެޓް ބެހިފައިވެއެވެ.