މެރިން އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފޯރ ސީޒަންސް ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މުރަކައާއި ފަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *