ވަގުތީ ގޮތުން ރުއް އެޅުން ހުއްޓާލުން

 އެހެން އަހަރުތަކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރުއްތަކުން ތަކެތި އެޅުން 2 ޖަނަވަރީ 2023 ން ފެށިގެން ވަގުތ ގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާކަމާއި، ދެން ރުއްތަށް އެޅުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުންކަމަށްވާތީ މިކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2 ޖަނަވަރީ 2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *