ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ނ.ވެލިދޫ ޞީއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *