ބައުވެފައިވާ މުސްޙަފްތައް ނައްތާލުން


ބައުވެފައިހުރި މުސްޙަފްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް މިކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާތީ މިރަށުގެ ގޭގޭގައި ބައުވެފައިހުރި މުސްޙަފް ހުރިނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި ދުރުވެ މުސްޙަފްތައް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މުސްޙަފްތައް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަ މިކައުންސިލްގެ ހޮޓްލައިން 7897744 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެެވެ.

20 ޝަޢުބާން 1444

12  މާރޗް  2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *