ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރު ހުޅުވާލުން

ވެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، ނ.ވެލިދޫ / އެވަރބްލޫ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްލަޠީފް ޢަލީ އަޙްމަދު (އެދުރުބެ) އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާގ ދަފްތަރެއް 16 މާރޗް 2023 އިން 21 މާރޗް 2023 އަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 14:00 އަށް މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޢާންމުކޮން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *