ނަލަ ވެލިދޫ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރުއް އިންދުމުގެ ހަރަކާތް

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *