ދުނިޔޭގެ ބަޔޮޑައިވެސިޓީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިރުފުށި ރިސޯޓާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *