ވެލިރަން އެވޯޑް 2023އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޝަރަފުވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ވެލިދޫ އަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރަށަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަށަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައާއި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރަށަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ވެލިރަން އެވޯޑް” އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 06 ޖުލައި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައި، އެކަން އިޢުލާންކުރަމެވެ. މިގޮތުން މިފަހަރުގެ އެވޯޑުދިނުމުގައި ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 ޖޫން 2023 ގެނިޔަލަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

މިއެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތާއި، އެހެން ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ (ނޮމިނޭޓް ކުރުމުގެ) ފުރުސަތު އަދި އިދާރާތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ކުންފުނިތަކުންވެސް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިއެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފުސީލު ވެލިރަން އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މިއެވޯޑު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޝަރުޠުތައް އެކުލެވޭ އުސޫލާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު، މިކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓު www.velidhoo.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކައުންސިލުގެ ރިސެޕްޝަނުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި، މިކައުންސިލުގެ އީމެއިލް info@velidhoo.gov.mv އިންނާއި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، އެހެން ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00އިން މެންދުރުފަހު 2:00އަށް، މިކައުންސިލުގެ ރިސެޕްޝަނުންނެވެ.

16 ޛުލްޤަޢިދާ 1444

05   ޖޫން  2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *