މިއިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ސާވޭއެއް ކުރުން


No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *