July 6, 2023

ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި އުކާލުމާއި ގުޅޭ

   09 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުކާލުމުގެ ގޭޓް ފީ ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ގޭޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބާވަތް

ރޭޓް

1

ބޮޑު ޕިކަޕް

80.00

2

ކުޑަ ޕިކަޕް

50.00

3

ރަށު ޕިކަޕް

50.00

4

ގާޑިޔާ

50.00

5

ބަރޯ

30.00

ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑި ތަކަކީ ހުކުރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00 ން 12:00 ގެ ނިޔަލަށާއި،14:00 ން 17:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ސެންޓަރ ބަންދު ވަގުތުތަކުގައި ކުނި އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެެއް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި އުކާލަމުން ދާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

06 ޖުލައި 2023