ޑެންގޫ އަދި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުން ދާ ދުވަސް ވަރަކަށްވާތީ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް


No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *