2023ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ޙިއްސާކުރުމަށާއި، 2024 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *