2024 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *