ސަދާން ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އަހީތެރިކަމާ އެކު ބޭއްވުނު ޕަބްލިކް ސްޕީކިން ވޯކްޝޮޕް

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *