އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ބްރަދަރހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެންޑް އެކްޓިވް ވަންސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި


ނ.ވެލިދޫ އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް، 6 އޮގަސްޓް 2023ގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ބްރަދަރހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެންޑް އެކްޓިވް ވަންސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމަކީ ބްރަދަހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖަބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސްގެ ފަރާތުން ހިލޭސާބަހަށް މިރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީޕާކެއް އެޅުމަށް އެދި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމަށް ކައުންސިލުން އެފަރާތައް ދޫކޮށްފައިވާ ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިން (އައްސޭރި ސަރަހައްދު) ގައި “އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް”ގެ ނަމުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤިކުރުމަށް އެފަރާތައް ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ބިމުގައި ޕާކު ތަރައްޤިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (މީގެފަހުން “ބިމުގެ ވެރިފަރާތް” މިހެންބަޔާން ކުރެވިފައި) އާއި ބްރަދަހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖަބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް (މީގެފަހުން “ބިން ތަރައްޤީކުރާފަރާތް” މިހެންބަޔާން ކުރެވިފައި) އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

“އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް” ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *