ޕިންކް ރިބަން ރަން/ވޯކް

އޮކްޓޫބަރު މަހަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ މަހެކެވެ. މިގޮތުން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ދިވެހިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްނެގުމާއިއެކު “ޕިންކް ރިބަން ރަން/ވޯކް” ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ވެލިދޫގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތާރީޙް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2023 (ހޮނިހިރު)

ގަޑި: 16:00

“ޕިންކް ރިބަން ރަން-ވޯކް 2023” ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް https://forms.gle/uKeN4FmoNH5pZDnm9

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *