ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓް ވެލިދޫ ޔުނިޓްގެ ބޯޑް މެމްބަރުނެނާއި ކައުންސިލާއިއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *