ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮއްފި – 23 ފެބުރުވަރީ 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން 23 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައި ބައްދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ


ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޖަލްސަ ތަޢާރަފްކޮއްދެއްވަނީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަޔާންއިއްވުން
ފިނޭންސް އޮފިސަރ މާލީ ބަޔާން އިއްވުން
ކައުންސިލް މެމްބަރ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން