ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 26 ފެބުރުވަރީ 2019

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެކި ދުވަސްތަކައް ބަހާލައިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ދުވަހާގުޅޭ ސުވާލު މުބާރާތެއް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އަދި ދުވަހާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ލީފްލެޓް ބެހިފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ސުވާލު މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 21 ފެބުރުވަރީ 2019