ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން އިމާރާތް ނުކުރެވި ހުރި ގޯތިތަކުގައި ގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި ބެހޭ