ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ދަށުން އަތޮޅުތަކުގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އުސޫލް