މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް (MDN) އިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހިންގާފައިވާ ނުބައި ޢަމަލް ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ކުއްވެރިކުރުން