ނ.ވެލިދޫ އިން ދޫކުރާ 72 ގޯތީގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު ޢާންމު ކުރުރުމާ ގުޅޭ

ނަމްބަރ: (IUL)297/297/2022/25

އިޢުލާން

ނ.ވެލިދޫ އިން ދޫކުރާ 72 ގޯތީގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު ޢާންމު ކުރުރުމާ ގުޅޭ

ނ.ވެލިދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)297 /297/2021/05 (01 ފެބުރުއަރީ 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ”ނ.ވެލިދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ 72 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމް” ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުނު 72 ފަރާތުގެ ގޯތީގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއި އެކު ޢާންމު ކުރީމެވެ.
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.
03 ޝައުބާން 1443
06 މާރިޗް 2022