ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް އިމާރާތްކުރެވޭ 2 ފަންގިފިލާގެ ގުދަނުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

(IUL)297-EP-297-2022-35