ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް އިމާރާތްކުރެވޭ 2 ފަންގިފިލާގެ ގުދަނުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

https://gazette.gov.mv/iulaan/188985