ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

 ނަންބަރު (08 297-AD/297/2022/96 ޑިސެންބަރު 2022) އިޢުލާނާގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

އެއިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ  ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކުގައި ޢާންމުކުރީމެވެ. އަދި ނަތީޖާ ޝީޓްއާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ އީ-މެއިލް info@velidhoo.gov.mv  އަށް މެއިލްކޮށް ދެއްވުންއެދެމެވެ.

110121