ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

 ނަންބަރު 297-AD/297/2022/91 28 ނޮވެމްބަރ 2022) އިޢުލާނާގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

އެއިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ  ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކުގައި ޢާންމުކުރީމެވެ. އަދި ނަތީޖާ ޝީޓްއާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ އީ-މެއިލް info@velidhoo.gov.mv  އަށް މެއިލްކޮށް ދެއްވުންއެދެމެވެ.

110087