ޤުރުއާން ޓީޗަރ (ވޭޖް) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

ނަންބަރު  AD/297/2022/97   އިޢުލާނާގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެއިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ  ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކުގައި ޢާންމުކުރީމެވެ. އަދި ނަތީޖާ ޝީޓްއާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ އީ-މެއިލް info@velidhoo.gov.mv  އަށް މެއިލްކޮށް ދެއްވުންއެދެމެވެ.

110191