ގޯތި ތެރޭގަޔާއި ، އެހެނިހެންތަންތާގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާގުޅޭ.

މިރަށުގައި ގޯތިތެރޭގަޔާއި، އެހެނިހެންތަންތާގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިރަށުގައިި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާފަރާތްތަކުން 12 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސްބަންދުވުމުގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނުވަތަ ފޯނުންގުޅުއްވައި ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.