އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު.

                                 އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު                         

08 ޑިސެމްބަރ 2018ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނ.ވެލިދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (21-11-2018) (IUL)297-FI/297/2018/36 އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

# ފުރިހަމަ ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް
1 ފާޠިމަތު ފަޔާޟާ ވިލުދޮޅި / ނ.ވެލިދޫ
2 ޝަރީފާ ޙަސަން ޖަންބުގެ / ނ.ވެލިދޫ
3 މަރީނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ސަނީލޮޖް / ނ.ވެލިދޫ
4 ސަޢުދިއްޔާ މުޙައްމަދުފުޅު ސާހިލް / ނ.ވެލިދޫ
5 ޢާއިޝަތު ފަހީމް ފިނިހިޔާގެ / ނ.ވެލިދޫ
6 އާމިނަތު ސުނީލާ އަދަ / ނ.ވެލިދޫ
7 މަރިޔަމް މުޙައްމަދު އަތިރީގެ / ނ.ވެލިދޫ

 

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ 2018