ޢީދު ނަމާދު

This event has ended

ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ ދެ މިސްކިތް ކަމަށްވާ މަސްޖިދުލް ޢަދާލާ އަދި މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ ގައި.