މަސް ރޭސް (ފުރުން)

This event has ended

މަސް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމު ތަކުން މަހަށް ފުރުން ވެލިދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން.