ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން – 23 ފެބުރުވަރީ 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން 23 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައި ބައްދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.