council user

ޕިންކް ރިބަން ރަން/ވޯކް

އޮކްޓޫބަރު މަހަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އުރަމަތީގެ ކެންސަރ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ މަހެކެވެ. މިގޮތުން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ދިވެހިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލޑިވްސްގެ އިސްނެގުމާއިއެކު “ޕިންކް ރިބަން ރަން/ވޯކް” ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ވެލިދޫގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތާރީޙް: 14 އޮކްޓޫބަރު 2023 (ހޮނޮހިރު)

ގަޑި: 16:00

“ޕިންކް ރިބަން ރަން-ވޯކް 2023” ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް https://forms.gle/uKeN4FmoNH5pZDnm9

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާއި ގުޅޭ

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ދެވޭ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ދެއްވާފާވާތީ، ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތުހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

“ހޯމް ސްޓޭގެ ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް” އަދި  “ހޯމް ސްޓޭގެ ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް” މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ވެބްސައިޓް، ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ޞަފަރު 1445ހ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023މ.

ވެލިރަން އެވޯޑް 2023

  • 00

    ދުވަސް ފަހުން

“ވެލިރަން އެވޯޑް” އަކީ ވެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޝަރަފުވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ވެލިދޫ އަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރަށަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަށަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައާއި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރަށަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.