council user

ނ.ވެލިދޫ ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި ގުޅޭ

2022 ވަނަ އަހަރު ވެލިދޫގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ 13،000 އަކަފޫޓުގެ ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މިއަދު 12:00 ހާއިރު ވަނީ ރޯވެފައެވެ. ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވަނީ މެންދުރު 14:30 ހާއިރުއެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ހާދިސާ ހިނގުމަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީ އިމާރާތުގެ ކުނި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓު ޝޯޓެއް ވެގެންކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި އަލިފާން ރޯވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިހާދިސާގައި ސެންޓަރުގެ ބޮޑުބަޔަކާއި އެކު އެތަނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި މެޝިނަރީތައް އަދި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު 3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ވެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި، ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި، ކައިރިގައިވާ ރިސޯޓްތައްކަމަށްވާ ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި، ސިޔާމް ވާރލްޑް އަދި ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެހީތެރިކަންވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

03 ޛުލްޤަޢިދާ 1445  ހ.

11   މެއި   2024  މ.

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި

މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ކޯހެއް މުޅިންހިލޭ ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2 ޙަފްތާއަކަށް ބަހާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޯހުން ޖަމާޢަތްތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ދަސްކޮށްދެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 13 އޭޕްރީލް 2024ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 23:59އެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ.

 

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްވަރާ ސެޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެެޖެންސީގެ ފަރާތުން 10 ފެބުރުވަރީ 2024އިން 13 ފެބުރުވަރީ 2024އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވި މި ސެޝަންތަކުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ވެލިދޫގައި ޤާއިމް ކުރުމަށާއި، ވެލިދޫގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ، އެފަރާތްތަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޙިޔާލު ހޯދިފައިވެއެެވެ.