Habaru

ނ. ވެލިދޫ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ

ނ. ވެލިދޫ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވަން ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާތަކަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ވެލިދޫގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ގޮތްޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮތްޕެވެ. ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ކިޔުމާއި ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އުމުރުފުރާތައް؛

  • 4 އަހަރުން ދަށުގެ ބައި (4 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 4 އަހަރާއި 6 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (4 އަހަރު ފުރި 7 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 7 އަހަރާއި 9 އަހަރާއި ދެމެދު ބައި (7 އަހަރު ފުރި 10 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 10 އަހަރާއި 12 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (10 އަހަރު ފުރި 13 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 13 އަހަރާއި 14 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (13 އަހަރު ފުރި 15 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 15 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (15 އަހަރު ފުރި 18 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 18 އަހަރުނއ މަތީގެ ބައި (18 އަހަރު ފުރިފައި)

މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ބަޔަކުން 1 ވަނަ ،2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތުންވެސް މި ވަނަތައް ހޮވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާތުން ވަނަތަކަށް ދާފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އިނާމުތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ އަށް ދާފަރާތަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް  ، 2 ވަނަ އަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް އަދި 3 ވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް 7،500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 31 މެއި 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

 

 

ނ.އަތޮޅަށް އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް ޙިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުމެއް ބާއަވައިފި

ނ.އަތޮޅަށް އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް ޙިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި، އެޙިދުމަތުގެ އިސްބޭފުޅުން ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ވެލިދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ވެލިދޫގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ވެލިދޫގެ ތަރައްޤީއާގުޅޭ ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެލިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ކައުންސިލްގެ މާލަމުގައި 25 އޮގަސްޓް 2019ދުހަވު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް އާއި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓްއިން ވެލިދޫގެ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއައް ގެންދިއުމައްޓަކައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮއް ދަނޑު ބައްލަވާލައްވާ މަޝްވަރާތައް ކުރިއައްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާއި ގުޅިގެން ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނ.އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވޯކްޝޮޕެކެވެ. ވޯކްޝޮޕްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި، ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާއި، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ޖޭޖޭ) އިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި، ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޖުމްލަ 44 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައްދަލްވުން ބާއްވާފައިވަނީ 06 އެޕްރީލް 2018 އަދި 07 އެޕްރީލް 2018 މިދެދުވަހު މަނަދޫގައެވެ.