Habaru

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި

މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ކޯހެއް މުޅިންހިލޭ ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2 ޙަފްތާއަކަށް ބަހާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޯހުން ޖަމާޢަތްތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ދަސްކޮށްދެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 13 އޭޕްރީލް 2024ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 23:59އެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ.

 

އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ބްރަދަރހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެންޑް އެކްޓިވް ވަންސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ނ.ވެލިދޫ އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް، 6 އޮގަސްޓް 2023ގައި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ބްރަދަރހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެންޑް އެކްޓިވް ވަންސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމަކީ ބްރަދަހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖަބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސްގެ ފަރާތުން ހިލޭސާބަހަށް މިރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީޕާކެއް އެޅުމަށް އެދި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމަށް ކައުންސިލުން އެފަރާތައް ދޫކޮށްފައިވާ ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިން (އައްސޭރި ސަރަހައްދު) ގައި “އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް”ގެ ނަމުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤިކުރުމަށް އެފަރާތައް ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ބިމުގައި ޕާކު ތަރައްޤިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (މީގެފަހުން “ބިމުގެ ވެރިފަރާތް” މިހެންބަޔާން ކުރެވިފައި) އާއި ބްރަދަހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖަބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް (މީގެފަހުން “ބިން ތަރައްޤީކުރާފަރާތް” މިހެންބަޔާން ކުރެވިފައި) އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

“އައްސޭރި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް” ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ނ. ވެލިދޫ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ

ނ. ވެލިދޫ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވަން ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާތަކަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ވެލިދޫގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ގޮތްޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮތްޕެވެ. ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ކިޔުމާއި ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އުމުރުފުރާތައް؛

  • 4 އަހަރުން ދަށުގެ ބައި (4 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 4 އަހަރާއި 6 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (4 އަހަރު ފުރި 7 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 7 އަހަރާއި 9 އަހަރާއި ދެމެދު ބައި (7 އަހަރު ފުރި 10 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 10 އަހަރާއި 12 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (10 އަހަރު ފުރި 13 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 13 އަހަރާއި 14 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (13 އަހަރު ފުރި 15 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 15 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައި (15 އަހަރު ފުރި 18 އަހަރު ނުފުރޭ)
  • 18 އަހަރުނއ މަތީގެ ބައި (18 އަހަރު ފުރިފައި)

މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ބަޔަކުން 1 ވަނަ ،2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތުންވެސް މި ވަނަތައް ހޮވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި މުބާރާތުން ވަނަތަކަށް ދާފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އިނާމުތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން މުޅި މުބާރާތުން 1 ވަނަ އަށް ދާފަރާތަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް  ، 2 ވަނަ އަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް އަދި 3 ވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް 7،500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 31 މެއި 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

 

 

ޕެއިންޓިންގ ފޯރ ނޭޗަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވެލިދޫގައި ކުރެހުން

ދި އައިލެންޑް އާރޓިސްޓް އިން އެސޯސިއޭޝަން ވިތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ‘ޕެއިންޓިންގ ފޯރ ނޭޗަރ’ގެ ދަށުން ނ.ވެލިދޫ ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައިވަނީ މިއުރަލްއެއް ކުރަހާފައެވެ.

މިކުރެހުމުން ދައްކައިދެނީ އަހަރުމެންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިރުންތަކަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެވެ.

ނ.އަތޮޅަށް އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް ޙިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުމެއް ބާއަވައިފި

ނ.އަތޮޅަށް އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް ޙިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި، އެޙިދުމަތުގެ އިސްބޭފުޅުން ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި ވެލިދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ވެލިދޫގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ވެލިދޫގެ ތަރައްޤީއާގުޅޭ ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެލިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ކައުންސިލްގެ މާލަމުގައި 25 އޮގަސްޓް 2019ދުހަވު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް އާއި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓްއިން ވެލިދޫގެ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއައް ގެންދިއުމައްޓަކައި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮއް ދަނޑު ބައްލަވާލައްވާ މަޝްވަރާތައް ކުރިއައްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާއި ގުޅިގެން ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނ.އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވޯކްޝޮޕެކެވެ. ވޯކްޝޮޕްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި، ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާއި، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ޖޭޖޭ) އިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި، ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޖުމްލަ 44 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައްދަލްވުން ބާއްވާފައިވަނީ 06 އެޕްރީލް 2018 އަދި 07 އެޕްރީލް 2018 މިދެދުވަހު މަނަދޫގައެވެ.