Iulaan

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާއި ގުޅޭ

ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ދެވޭ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ދެއްވާފާވާތީ، ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތުހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

“ހޯމް ސްޓޭގެ ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް” އަދި  “ހޯމް ސްޓޭގެ ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް” މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ވެބްސައިޓް، ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ޞަފަރު 1445ހ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023މ.

ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި އުކާލުމާއި ގުޅޭ

   09 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުކާލުމުގެ ގޭޓް ފީ ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ގޭޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބާވަތް

ރޭޓް

1

ބޮޑު ޕިކަޕް

80.00

2

ކުޑަ ޕިކަޕް

50.00

3

ރަށު ޕިކަޕް

50.00

4

ގާޑިޔާ

50.00

5

ބަރޯ

30.00

ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑި ތަކަކީ ހުކުރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00 ން 12:00 ގެ ނިޔަލަށާއި،14:00 ން 17:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ސެންޓަރ ބަންދު ވަގުތުތަކުގައި ކުނި އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެެއް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި އުކާލަމުން ދާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

06 ޖުލައި 2023

ވެލިރަން އެވޯޑް 2023އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޝަރަފުވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ވެލިދޫ އަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރަށަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަށަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައާއި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރަށަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ވެލިރަން އެވޯޑް” އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 06 ޖުލައި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައި، އެކަން އިޢުލާންކުރަމެވެ. މިގޮތުން މިފަހަރުގެ އެވޯޑުދިނުމުގައި ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 ޖޫން 2023 ގެނިޔަލަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

މިއެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތާއި، އެހެން ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ (ނޮމިނޭޓް ކުރުމުގެ) ފުރުސަތު އަދި އިދާރާތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ކުންފުނިތަކުންވެސް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިއެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފުސީލު ވެލިރަން އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މިއެވޯޑު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޝަރުޠުތައް އެކުލެވޭ އުސޫލާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު، މިކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓު www.velidhoo.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކައުންސިލުގެ ރިސެޕްޝަނުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި، މިކައުންސިލުގެ އީމެއިލް info@velidhoo.gov.mv އިންނާއި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، އެހެން ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00އިން މެންދުރުފަހު 2:00އަށް، މިކައުންސިލުގެ ރިސެޕްޝަނުންނެވެ.

16 ޛުލްޤަޢިދާ 1444

05   ޖޫން  2023