ކުއްލި ހާލަތު ކޮމިޓީ

މިކޮމިޓިއަކީ ރަށައްދިމާވާ ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މެމްބަރުން:

އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ހުސައިން، އާހަމަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖައުފަރު، ޑިޔަރހައުސް

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީފުޅު، ހަސްތީ

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް ޢީސާ، އަފި

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޤާސިމް، ފަށުވިމާގެ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހުސައިން، އަތަމާގެ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ، ނިޔާމަ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ސައުތުހެޕީ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މޫސާފުޅު، ދޭލިޔާގެ

އަލްފާޟިލް ޚާލިދު އިބްރާހީމް، ރެސްޓްޕޮއިންޓް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ޗާނދަނީވިލާ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޒާ، ރަސްފަރި

އަލްފާޟިލް ހުސައިން މުޙައްމަދު، ވައިޓްކޮރަލް