ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

މިކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްށާއި އެނިންމުން ތަކަކީ ޒިންމާދާރު އަދި ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އުސޫލުން  ނިންމާ ނިންމުން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މެމްބަރުން:

ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް

ނ.ވެލިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ވެލިދޫ ބްރާންޗްގެ އިސްވެރިޔާ

ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ  އިންޗާޖް

ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ

ވެލިދޫ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން