ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލް

މި ކައުންސިލަކީ ކުލަބް / ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށާއި ކުލަބް / ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން  އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަކެވެ.

މެމްބަރުން:

ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަނީސް، ފިނިހިޔާގެ / ނ ވެލިދޫ ( ބައޯކަލޯ )

ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޝާން، ރެސްޓްޕޮއިންޓް / ނ ވެލިދޫ ( ކުލަބް އެމުނި )

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސައިން ( އާހަމަ / ނވެލިދޫ)

ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަޙްމަދު ޖައުފަރު ( ޑިޔަރހައުސް / ނ.ވެލިދޫ)

ކައުންސިލް މެމްބަރ އާދަމް ޢަލީފުޅު ( ހަސްތީ / ނ.ވެލިދޫ)

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަލީ، ނިޔާމަ / ނ ވެލިދޫ ( ޔަންގް ވިސްޑަމްސް )

އަލްފާޟިލް އާތިފް ހުސައިން، އާހަމަ / ނ ވެލިދޫ ( ޔަންގް ވިސްޑަމްސް )

އަލްފާޟިލާ ޖީހާން މުހައްމަދު، އަލިހާ / ނ ވެލިދޫ ( އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ )

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ފަޔާޟާ، ވިލުދޮޅި / ނ ވެލިދޫ ( އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ )

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އާތިކް، އުރަހަ / ނ ވެލިދޫ ( ސިއްޙީ މަރުކަޒު ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބް )

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މާއިޝާ ހުސެއިން، މޯނިންގ / ނ ވެލިދޫ ( ސިއްޙީ މަރުކަޒު ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް )

އަލްފާޟިލާ ސައުދިއްޔާ މުޙައްމަދު، ސާހިލް / ނ ވެލިދޫ ( މިސްޓްރިކް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް )

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުނީލާ، އަދަ / ނ.ވެލިދޫ (މިސްޓްރިކްސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް)

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބްދުއްރަޙްމާން، ހެޕީގާޑަން / ނ ވެލިދޫ ( ބައޯކަލޯ )

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް، ސައުތުހެޕީ / ނ ވެލިދޫ ( ލީޑްސްޓަރ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް )

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ހާރޫން، ދިއްގިރި / ނ ވެލިދޫ ( ލީޑްސްޓަރ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް )

އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީރު، ވައިމަތީގެ / ނ ވެލިދޫ ( ޕާތް އޮފް އިސްލާމް )

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ލަތީފް އައްބާސް، ވެލާނާގެ / ނ ވެލިދޫ ( ޕާތް އޮފް އިސްލާމް )

އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ އަބްދުއް ރައްޒާޤް، އުރަހަ / ނ ވެލިދޫ ( ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު )

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު،  ޑިއަރެސްވިލާ / ނ ވެލިދޫ ( ހިއާލީ ސްޕޯޓްސް )

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނިޒާމް، އާކާސްވިލާ / ނ ވެލިދޫ ( ހިއާލީ ސްޕޯޓްސް )

އަލްފާޟިލް އާދަމް އަބްދުއްލަތީފް، މަރިޔާޒް / ނ ވެލިދޫ ( ކުލަބް އެމުނި )

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބްދުﷲ، މާގަލާ / ނ ވެލިދޫ ( ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް )

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ރަޝީދު، ހިކިފިނިފެންމާގެ / ނ ވެލިދޫ ( ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް )

އަލްފާޟިލާ ވަޒްނާ މުހައްމަދު، ނާބުލް / ނ.ވެލިދޫ ( ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން )

އަލްފާޟިލް ހަސަން އަބްދުއްލަތީފް، ރަތްފުސްގެ / ނ.ވެލިދޫ ( ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން )