ޓްރަސްޓް ފަންޑު ކޮމެޓީ

މިކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މާލިއްޔަތާއިގުޅޭ ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މެމްބަރުން:

އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ހުސައިން، އާހަމަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖައުފަރު، ޑިޔަރހައުސް

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީފުޅު، ހަސްތީ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު، ރީތިގަސްދޮށުގެ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މޫސާފުޅު، ދޭލިޔާގެ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްމަޖީދް، އުރަހަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްުދުލްޤާދިރު، ލޮނުވެލި

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަސްފާ، ބްލޫހައުސް