އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެޤާނޫނު އަސާސީ އާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދާއި

އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

ނ.ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން 07 ޖަނަވަރީ 2016ގައިވަނީ 07 މެމްބަރުންނާއެކު ހުވާކުރައްވާފައެވެ.

މެމްބަރުން:

ރައީސާ އާމިނަތު އަސްފާ، ބްލޫހައުސް

ނައިބްރައީސް ފާޠިމަތު ފަޔާޟާ، ވިލުދޮޅި

ޝަރީފާ ޙަސަން، ޖަންބުގެ

ޖީހާން މުޙާއްމަދު، އަލިހާ

ޢާސިޝަތު އާދަމް، ދިވެހިގެ

ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، ސްފާއިލް

ފާޠިމަތު ރިޒްވީން، ސްނޯވައިޓް