ކޮމިޓީ

ވެލިދޫ ޑިވެލޮފްމެންޓް ކޮމިޓީ

ޗެއަރޕާސަންމަލަސް/ ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު އަންވަރު
ވައިސް ޗެއަރޕާސަންއަފްޒާ/ ނ.ވެލިދޫއާދަމް ފާއިޒް
މާހާ/ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ ފާއިގް
އަދަ/ ނ.ވެލިދޫއާމިނަތު ސުނީލާ
ކަލޭފާންއިން/ ނ.ވެލިދޫއިބްރާހިމް ނަސީރު
ވިއަވަތި/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުލްވައްހާބް މުހައްމަދު
ފްރާންސް/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ ސިރާޖް
ބަހާރުގެ/ ނ.ވެލިދޫއާދަމް އިބްރާހިމް
މުގުރިގެ/ ނ.ވެލިދޫފާތިމަތު އަލިމަނިކް
ހަޒާރުމާގެ/ ނ.ވެލިދޫ އާދަމް ޙަސަންފުޅު
ބޯށިމާގެ/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ އަލީ
ނޫރަލީގެ/ ނ.ވެލިދޫހަސަން ފާއިޒް
އާހަމަ/ ނ.ވެލިދޫއަޖްވަދު ޙުސައިން
ބަހާރުގެ/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ އިބްރާހިމްފުޅު

ތިމާވެއްޓާއި ރަށްވެހިކަމުގެ ކޮމެޓީ

ޗެއަރޕާސަންއާހަމަ/ނ.ވެލިދޫ އަސްމާ ހުސެއިން
ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ނިސާތު/ނ.ވެލިދޫމުޙައްމަދު ނަވީޒު
އިރަމާގެ/ނ.ވެލިދޫމުޙައްމަދު އާދިލް
ރެސްޓް ޕްއިންޓް/ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު ރިޝާން
ލައިޓްކޯނަރ/ނ.ވެލިދޫމުޙައްމަދު ގާސިމް
ކޮކްނަޓްވިލާ/ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު ނައުސާދު
ޖަންބުގެ/ނ.ވެލިދޫޝަރީފާ ހަސަން
އޭޕްރީލް/ނ.ވެލިދޫއަލީ ސިމާހް
އަލިހާ/ނ.ވެލިދޫޖީހާން މުޙައްމަދު
ކެރީބިއަން/ނ.ވެލިދޫމުޙައްމަދު ނިލާމް
ގަނދަކޯޅިމާގެ/ނ.ވެލިދޫއަލީ ރަމީޒް
އެންދެރިމާގެ/ނ.ވެލިދޫއައިސަތު ޔަޝްފާ
ޝެރިން/ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު އިބްރާހިމްފުޅު
ދިރޭރަހަ/ނ.ވެލިދޫމަލީކާ އާދަމް
ޖަންބުގެ/ނ.ވެލިދޫއިބްރާހިމް ހަސަން

ވެލިދޫ ޓުއަރިޒަމް ބޯޑު

ޗެއަރޕާސަންފޮގަމާގެ/ ނ.ވެލިދޫއާދަމް އިބްރާހިމް
ވައިސް ޗެއަރޕާސަންފެންވިލާގެ/ ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު ހަބީބު
ބޯށިމާގެ/ނ.ވެލިދޫމުހައްމަދު އަލީ
އުރަހަ/ ނ.ވެލިދޫދިޔާނާ އަބްދުއްރައްޒާޤް
ހުސްނޫ/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ ހުމައިދު
އާހަމަ/ ނ.ވެލިދޫއާތިފް ހުސެއިން
ބީޗްހައުސް/ ނ.ވެލިދޫމުޖުތަބާ އާދަމް
ވައިޓްކޮރަލް/ ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު އަހުނަފް
ގޯބުލިގެ/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ފިނިހިޔާގެ/ ނ.ވެލިދޫމުޙައްމަދު އަނީސް
ހެޕީސައިޑް/ ނ.ވެލިދޫއަބްދުﷲ ހަފީޒް
އޮއިވަރު/ ނ.ވެލިދޫއަހުމަދު ސިވާން
މާވެޔޮ/ ނ.ވެލިދޫއަލީ މުހައްމަދު
އަތިރީގެ/ނ.ވެލިދޫއިބްރާހިމް މުހައްމަދު