މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ – ދިޔާނާ އަބްދުއްރައްޒާޤް (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ) – 6568020