ރައްޔިތުންގެ އަޑު

ނ.ވެލިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އީ.އައި.އޭ އަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުން.

މިއީ ވެލިދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުން، ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ސާވޭއެކެވެ. މިސާވޭގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ބޭނުން ކުރައްވާ.

ފޯމް