ރައްޔިތުންގެ އަޑު

ވެލިދޫ އީދު އުފާ 1445 ގެ ހަރާކާތްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުން.

މިއީ ވެލިދޫ އީދުއުފާ 1445 ގެ ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތާމެދު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ސާވެއެކެވެ. މިސާވޭގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ބޭނުން ކުރައްވާ.

ފޯމް