ވެލިރަން އެވޯޑް 2023

“ވެލިރަން އެވޯޑް” އަކީ ވެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޝަރަފުވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ވެލިދޫ އަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރަށަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަށަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައާއި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރަށަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.

ޙާއްސަ ޚިދުމަދުގެ އެވޯޑް
 • އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ފާއިޒް
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދިލް
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޖްތަބާ
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް ޔޫސުފް
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަހުމީން
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީފުޅު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފާއިޒް
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަޢުފަރު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޤާސިމް
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާދު
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢައްބާސް
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިބްރާހީމްފުޅު
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް މަނިކު
 • އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ އާދަމް
 • އަލްފާޟިލް މުޚްތާރު ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް ނިޒާރު ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު އާދަމް
 • އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
 • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ރާބިޢާ އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލާ ލަޠީފާ އަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މޫސާ
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަލީލު
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދުމަނިކު
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލާ ޝަމީމާ ޢަބްދުލްކަރީމް ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝާދު
 • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ ޢަބްދުއްސަމަދް
 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 • އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަލީމް
 • އަލްފާޟިލް ފާރޫޤް ޢަބްދުﷲ
 • އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޝަކޫރު މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢީސާފުޅު
 • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢީސާ
 • އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލާ ޒޫނާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަސަންފުޅު
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
 • އަލްފާޟިލް ޙަސަން މޫސާފުޅު
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ
 • އަލްފާޟިލާ ނަޒީރާ އިބްރާހީމްމަނިކު
 • އަލްފާޟިލް ހާރޫން އިދުރީސް
 • އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޞާލިޙު
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދުފުޅު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް މޫސާ ޤާސިމް
 • އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު ޞާލިހު
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
 • އަލްފާޟިލް އަލީ ޢަބްދުއްރަޙީމް
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލް މޫސާ ޙަސަންފުޅު
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް
 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޔޫސުފް
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢީސާ
 • އަލްފާޟިލާއަމީނާ ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒަކީ
 • އަލްފާޟިލާ ބަޝީރާ ޢަލީ
ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް
 • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްފުޅު
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާރޫން
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޢީމް
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މޫސާ
 • އަލްފާޟިލާ ޤުރައިޝާ ޢަބްދުﷲ
 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙީމް
 • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް
 • އަލްފާޟިލް މޫސާ ޙުސައިންފުޅު
 • އަލްފާޟިލާ އަޒީޒާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލްފުޅު
 • އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިސްމާޢީލްފުޅު
 • އަލްފާޟިލާ ނަޢީމާ މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޖީބު
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަލްފާޟިލާ މަދީޙާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
 • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްއަޒީޒް
 • އަލްފާޟިލް ޚާލިދް އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލާ ރަޝީދާ ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް
 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ހާރޫން
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙީމް
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލްފުޅު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމީދު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމްމަނިކު
 • އަލްފާޟިލާ ޒައިނަބު ޢަލީ ފުޅު
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާޒިން މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މޫސާފުޅު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޤާސިމް
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޟާ
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޝީދު
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ޙަސަން
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މަހްމޫދު
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްފުޅު
ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު
 • އަލްފާޟިލާ ނަފީސާ އަބޫބަކުރު
 • އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ މޫސާ
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަސަން
މަތީދަރަޖައިގެ އެވޯޑް
 • އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ހުޖާނު ޢަލީ
 • އަލްފާޟިލް އާމިނަތު އަޙްލާމް
 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔާނިޢު ލަޠީފް
  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ހުލްވާ
 • އަލްފާޟިލާ ޒަހުދާ އިބްރާހީމް
 • އަލްފާޟިލާ މަލްސާ މުޖުތަބާ
 • އަލްފާޟިލާ ސާރާ އަޙްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަސްމާ ޝާހިދު
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔަމީން
 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ
 • އަލްޙާފިޡު ޢައްމާރު ބިން އިބްރާހީމް
 • ޑރ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
 • ޑރ. ނިޢުމާ މުޙައްމަދު
 • އަލްފާޟިލާ ޖަންނާ ޖާދުﷲ
ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް
 • އަލްފާޟިލް ޤާސިމް ޢީސާ
 • އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙުސައިން
 • އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިބްރާހީމްފުޅު
 • އަލްފާޟިލް އާމިނަތު މުޙައްމަދު މަނިކް
 • އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޤާސިމް