އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީ

ދިޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް

_

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީގެ މެމްބަރ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިމް

_

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީގެ މެމްބަރ

އައިމިނަތު ސުނީލާ

_

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީގެ ރައީސް

ޝަރީފާ ޙަސަން

_

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީގެ ނައިބް ރައީސް

ޚަދީޖާ އާދަމް

_

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީގެ މެމްބަރ