ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތަށް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑު ހެއްދުން.

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން.

އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން.

ކައުންސިލްއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން.

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުދާ ބެލެހެއްޓުން.