އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސަސް ސެކްޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތަށް

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ހެއްދުމާއި ބާތިލްކުރުން ( އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް)

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން ( އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް)

އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން.

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ސާވޭ ކުރުން.

ކައުންސިލުން ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކި ކަންކަމަށް ހުއްދަ ދިނުން.