ވެލިދޫ ސްޕޯރްޓްސް ކްލަބް

ހިންގާ ކޮމިޓީ (ބޯޑް)

 • ރައީސް – އާޠިފް ޙުސައިން
 • ނައިބް ރައީސް – ޢަބްދުﷲ ފާއިގް
 • ހަޒާންދާރު : ހުސް
 • ސެކެޓްރީ : އައިޝަތު އިބްރާހީމް
 • އިތުރު 3 މެމްބަރުން: ދިޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ، އާދަމް މާހިސް ، އިބްރާހީމް ޒަކީ

ކުލަބްގެ މަޤްޞަދު

ވެލިދޫގައި އުވެމުންދާ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވާ އާލާކޮށް، އާކުޅިވަރުތައް ވެލީދޫއަށް ތަޢާރަފްކޮށް އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުވާރާތްތަކުގައި ވެލިދޫ ތަމްސީލުކޮށް، ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި އާލާތްތައް ހޯދައި، ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް އެކިފރަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމެވެ. އަދި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރާވައި ހިންގުމާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާ ކުރުމެވެ. އަދި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރެއިން ރަށާއި، އަތޮޅާއި، ޤައުމުގެ ރައްޔުތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އަލާކުރުމެވެ.

ޓީމް

ވޮލީބޯލް (ފިރިހެން)
 • މުޙައްމަދު އާނިފް  އިބްރާހީމް
 • ހުސައިން ސަނީހް
 • މުޙައްމަދު އަދީމް
 • އިބްރާހީމް އާދަމް
 • އަހްމަދު އާސިމް އަބްދުއްރަޙްމާން
 • މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
 • މުޙައްމަދު ފަޔާޒް
 • އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
 • ޢަބްދުﷲ އިމްރާން ޢަބްދުއްަރަޙްމާން
 • ޢަބްދުﷲ ޝިޙާމް ހުސައިން
 • އަޙްމަދު މުނައްވަރު
 • ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް
 • ޙަސަން ޢަބްދުލް ޤާދިރު
ވޮލީބޯލް (އަންހެން)
 • ޢާއިޝަތު އަބްދުއްރަޙްމާން
 • އަސްނާ އާދަމް
 • ފާޠިމަތު ރިޒްވީޏް
 • ސާމަތު މުޙައްމަދު
 • ފާޠިމަތު ރީނާ
 • ޢައިޝަތު މުޙައްމަދު
 • އާމިނަތު ސުނީލާ
 • ފާޠިމަތު ފަޒްނާ
 • އާމިނަތު ސުދާ
 • ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް
 • އާމިނަތު ސައުޝަން
 • ފާޠިމަުތު އުނައިޝާ މަޖީދު
ފުޓްބޯލް (16 އަހަރުން ދަށް)
ފުޓްބޯލް (16 އަހަރުން މަތި)
 • އަހްމަދް އާއިދު
 • އަހްމަދް ރިފާން ރަޝީދް
 • ސާއިދު މުހަންމަދު
 • އަހްމަދު ސަނީހް އިބްރާހިމް
 • މުހަންމަދު ސިފާޒް
 • ހަސަން ޝައިހާން އިބްރާހިމް
 • އިބްރާހިމް ޒިޔާން
 • އަލީ އާލިމް
 • އަބްދުالله އިބްރާހިމް
 • އަޔާލް އަބްދުالله އިސްމާއިލް
 • އަހްމަދު އަހުސަން
 • އިބްރާހިމް ޒިހާން
 • އަބްދުالله މަޒީން މުހަންމަދު
 • އަބްދުالله ޒިފާން

ކާމިޔާބީ

 • ނޫނު ނެޗަރަލީ ވޮޅީބޯޅް ޓޯނަމެންޓް 2022 ރަނަރ އަޕް (އަންހެން ޑިވިޝަން/ ފިރިހެން ޑިވިޝަން)
 • ވިޒިޓް ވެލިދޫ އިންވިޓޭށަނަލް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2024 (ފިރިހެން ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަން / އަންހެން ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަން)

މީޑިޔާ

ސަޕޯޓަރުންގެ ބާޒާރު

މިވަގުތު ތިބާގެ ގާޑިޔާ ހުރީ ހުސްކޮށެވެ

އެނބުރި ފިހާރައަށް ދާށެވެ