event-past

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލާއ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްވަރާ ސެޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެެޖެންސީގެ ފަރާތުން 10 ފެބުރުވަރީ 2024އިން 13 ފެބުރުވަރީ 2024އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވި މި ސެޝަންތަކުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ވެލިދޫގައި ޤާއިމް ކުރުމަށާއި، ވެލިދޫގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ، އެފަރާތްތަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމާއިގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޙިޔާލު ހޯދިފައިވެއެެވެ.