event-past

9 ވަނަ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެކި ދުވަސްތަކައް ބަހާލައިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ދުވަހާގުޅޭ ސުވާލު މުބާރާތެއް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އަދި ދުވަހާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ލީފްލެޓް ބެހިފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލް ކުރުން – 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން 23 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައި ބައްދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ